ค่านิยมหลัก

Q - Quality - คุณภาพ

บริษัท แอนท์ เอ็นจเนียริ่ง พลัส จำกัด ใส่ใจในคุณภาพ เราให้คำมั่นสัญญาในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวคิดนี้เราได้นำมาใช้ในการพัฒนาบริการรวมถึงกระบวนการทำงานร่วมกับผู้ผลิตและลูกค้า นอกเหนือจากนี้เรายังทุ่มเทในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยการให้โอกาสการมีส่วนร่วมแก่พนักงานของเรา ในการมอบบริการแก่ลูกค้าได้โดยตรง โดยเน้นความปลอดภัย ความรวดเร็ว ความแม่นยำ และความน่าเชื่อถือ

E - Ethic - จริยธรรม

บริษัท แอนท์ เอ็นจเนียริ่ง พลัส จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นบนรากฐานความเชื่อมั่นโดยมุ่งเน้นที่จะเป็นองค์กรที่คงอยู่ยาวนาน หากปราศจากจริยธรรมและความซื่อสัตย์ องค์กรก็ไม่อาจดำเนินต่อได้ การมุ่งเน้นจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรจึงเป็นปัจจัยหลักของเรา โดยเราเชื่อว่าค่านิยมข้อนี้เป็นพลังสำคัญของทุกฝ่ายที่จะทำให้เกิดความไว้ใจซึ่งกันและกัน เกิดการทำงานที่โปร่งใส และเกิดการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีงาม โดยสิ่งเหล่านี้ล้วนนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแก่ทุกฝ่าย เรายึดมั่นในหลักที่ว่า “เราต้องการคนดีทำสิ่งดีเพื่อคนดี”

S - Safety - ความปลอดภัย

พนักงานของบริษัท แอนท์ เอ็นจเนียริ่ง พลัส จำกัด ทุกคนทุกระดับ ให้คำมั่นที่จะคงไว้ซึ่งสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย โดยบริษัทจัดตั้งโปรแกรม ZAP หรือ Zero Accident Program เพื่อทำความเข้าใจกับพนักงานว่าอุบัติเหตุสามารถป้องกันได้ “ความปลอดภัย” จึงถือเป็นข้อปฏิบัติหลักอีกข้อของบริษัทเรา เราให้ความใส่ใจในการทำความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยต่อบุคลากรในองค์กรเพื่อมุ่งย้ำว่าพวกเขามีความรู้ความเข้าใจ
และฏิบัติตามหลัก Zero Accident Program อย่างต่อเนื่อง

S - Standard - มาตรฐาน

เราใส่ใจในการคงไว้ซึ่ง “มาตรฐาน” ทั้งในระดับสากล หรือระดับเฉพาะเจาะจงตามลักษณะสินค้าต่างๆ อีกทั้ง “มาตรฐาน” ยังเป็นเป็นแรงขับเคลื่อนในการวัดการดำเนินงานของเรา ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างความพึงพอใจ โดยให้เป็นตามความคาดหวังของลูกค้าให้มากที่สุด เราเน้นการส่งมอบงานและบริการที่ได้มาตรฐานและสม่ำเสมอ ไม่เพียงเท่านั้น เรามีการพัฒนาและเน้นย้ำพนักงานให้ตระหนักในค่านิยมข้อนี้อยู่เสมอ